ALGEMENE VOORWAARDEN BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes / kostenramingen
2.1 BENEFACTOR Media & Sales B.V. is slechts aan de offertes / kostenramingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 BENEFACTOR Media & Sales B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BENEFACTOR Media & Sales B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BENEFACTOR Media & Sales B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. zijn verstrekt, heeft BENEFACTOR Media & Sales B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 BENEFACTOR Media & Sales B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BENEFACTOR Media & Sales B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor BENEFACTOR Media & Sales B.V. kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BENEFACTOR Media & Sales B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BENEFACTOR Media & Sales B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BENEFACTOR Media & Sales B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal BENEFACTOR Media & Sales B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BENEFACTOR Media & Sales B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal BENEFACTOR Media & Sales B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Hosting
6.1 BENEFACTOR Media & Sales B.V. verzorgt hostingsdiensten welke zij inkoopt bij derde partijen. BENEFACTOR Media & Sales B.V. accepteert geen claims en andere verantwoordelijkheden en of aansprakelijkheden dan welke deze derde partijen hebben jegens BENEFACTOR Media & Sales B.V..

Artikel 7. Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt BENEFACTOR Media & Sales B.V. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Alle door BENEFACTOR Media & Sales B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BENEFACTOR Media & Sales B.V. worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
8.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is BENEFACTOR Media & Sales B.V. eigenaar van álle rechten van Intellectuele Eigendom op de door haar voor Opdrachtgever ontwikkelde werken (waaronder begrepen maar niet beperkt tot websites en de daarop geplaatste content –niet afkomstig van Opdrachtgever – zoals look & feel, teksten, foto’s, filmmateriaal). BENEFACTOR Media & Sales B.V. maakt voor de ontwikkeling van websites gebruik van de open source software WordPress. Hierop is de GPL licentie van toepassing. BENEFACTOR Media & Sales B.V. is derhalve geen eigenaar van de rechten op deze software.
8.4 De intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. ter beschikking stelt, blijft berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent BENEFACTOR Media & Sales B.V. het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart BENEFACTOR Media & Sales B.V. volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart BENEFACTOR Media & Sales B.V. eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
8.5 BENEFACTOR Media & Sales B.V. verstrekt aan Opdrachtgever een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie op de werken als bedoeld in 7.1, welke licentie vervalt indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
8.5 Opdrachtgever is gedurende de duur van de Overeenkomst niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BENEFACTOR Media & Sales B.V..
8.6 Intellectuele Eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende Overeenkomst tussen Opdrachtgever en BENEFACTOR Media & Sales B.V. eindigt, voor zover zij aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – Opdrachtgever aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal BENEFACTOR Media & Sales B.V. voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van Opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
8.7 In geval een derde stelt dat het gebruik van de werken als bedoeld in artikel 7.1 in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde, zal Opdrachtgever BENEFACTOR Media & Sales B.V. hiervan onverwijld in kennis stellen. BENEFACTOR Media & Sales B.V. zal een zodanige aanspraak zelfstandig en voor haar rekening en risico ter hand nemen. Opdrachtgever zal BENEFACTOR Media & Sales B.V. daarbij naar beste vermogen bijstaan.
8.8 BENEFACTOR Media & Sales B.V. is gerechtigd tot naamsvermelding op het in opdracht vervaardigde en/of het in opdracht vervaardigde te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie, producten en diensten.
8.9 BENEFACTOR Media & Sales B.V. behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen.
9.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft BENEFACTOR Media & Sales B.V. naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
10.1 De vorderingen van BENEFACTOR Media & Sales B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan BENEFACTOR Media & Sales B.V. ter kennis gekomen omstandigheden BENEFACTOR Media & Sales B.V. goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien BENEFACTOR Media & Sales B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 10.2 In de hierboven genoemde gevallen is BENEFACTOR Media & Sales B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van BENEFACTOR Media & Sales B.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BENEFACTOR Media & Sales B.V..
11.2 Indien een klacht gegrond is zal BENEFACTOR Media & Sales B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Honorarium
12.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel. 12.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
12.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BENEFACTOR Media & Sales B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
12.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
12.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
13.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Gemaakte kosten
14.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Indien bij de uitvoering van de opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid voor BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. leidt, zal iedere aansprakelijkheid van BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. beperkt zijn tot maximaal 1 maal de opdrachtwaarde van het door BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. bij de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium ter zake van de betreffende opdracht, met een maximum van € 5.000,00.
15.2 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. voor die schade.
15.3 BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. is slechts aansprakelijk voor zover de opdrachtgever schade lijdt die rechtstreeks is toe te rekenen aan het verwijtbaar niet nakomen van de overeenkomst door BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. en sprake is van opzet en grove schuld van de zijde van BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. en opdrachtgever bovendien geen eigen schuld heeft aan het betreffende voorval.
15.4 Opdrachtgever vrijwaart BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. ten behoeve van opdrachtgever geleverd product, alsmede tegen de kosten van een gerechtelijke procedure samenhangend met een eventuele vordering.
15.5 De opdrachtgever vrijwaart BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. van (schade)claims met betrekking tot IE-rechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 15.6 In geen geval zal BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals - maar niet beperkt tot - omzetderving.
15.7 BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van doch niet beperkt tot:
- door of namens de opdrachtgever verrichte reparatie en/of wijziging van (producten of diensten die voortvloeien uit) het werk;
- gebrekkige medewerking, materialen en/of onjuiste of incomplete informatie verstrekt door de opdrachtgever;
- conflicterende IE-rechten van derden op het geleverde werk en/of inbreuk op patenten en/of industriële geheimen;
- fouten of tekortkomingen in het werk indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
- overmacht. Hieronder wordt, naast hetgeen hieromtrent in de wet en de jurisprudentie is bepaald, mede verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals overmacht van toeleveranciers van BENEFACTOR MEDIA & SALES B.V., overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, storingen van computernetwerk of telecomfaciliteiten, Werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen etc.
15.8 Elke mogelijkheid van beroep op aansprakelijkheid door de Opdrachtgever vervalt binnen 1 jaar na voltooiing van de opdracht.
15.9 De beperkingen en uitsluitingen uiteengezet in de voorgaande leden van dit artikel zijn slechts van toepassing voor zover toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.

Artikel 16. Overmacht
16.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van BENEFACTOR Media & Sales B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BENEFACTOR Media & Sales B.V. niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.2 Indien BENEFACTOR Media & Sales B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is BENEFACTOR Media & Sales B.V. gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Publiciteit en promotie
17.1 Bij publiciteit rondom het resultaat zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van BENEFACTOR Media & Sales B.V. duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het resultaat, dan zal opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het resultaat de bijdrage van opdrachtnemer duidelijk te vermelden.
17.2 BENEFACTOR Media & Sales B.V. is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in het resultaat op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.
17.3 BENEFACTOR Media & Sales B.V. heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het resultaat te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 18. Toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen BENEFACTOR Media & Sales B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.01-02-2016